Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod společnosti Světové náramky

I. Úvodní ustanovení

Prodávajícím je firma Renáta Hulínová, se sídlem Školní pěšina 5095, 43004, Chomutov, IČ: 726 540 66, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Chomutova (dále též jen jako “Prodávající”). Veškeré další kontakty na Prodávajícího (telefon, fax, e-mail atd.) jsou uvedeny na www.svetove-naramky.cz v sekci „Kontakt“.

Právní vztahy účastníků při realizaci nákupu zboží (dále též jen jako „zboží“) třetí osobou (dále též jen jako “Kupující”) z nabídky Prodávajícího na webových stránkách www. svetove-naramky.cz(dále též jen jako “e – shop”) se řídí právem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „OZ“), těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je i Reklamační řád (společně dále též jen jako „OP“) a, je – li Kupujícím spotřebitelem, též zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozd. předpisů.

Kupujícím může být pouze právnická osoba, nebo fyzická osoba, která je v den uskutečnění objednávky starší 18-ti let.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

OP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ a vztahují se na všechny kupní smlouvy, jejichž předmětem je nákup a prodej zboží v e – shopu, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž jsou, resp. se stávají nedílnou součástí každé takové kupní smlouvy, určují část jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího z kupní smlouvy.

Prodávající neakceptuje přijetí nabídky / podání objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Podáním jednotlivé objednávky vyjadřuje Kupující souhlas s těmito OP a deklaruje přijetí povinnosti se jimi řídit, jakož i vyjadřuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP. Taková změna je vůči Kupujícímu účinná okamžikem, kdy bude Prodávajícím Kupujícímu oznámena. Oznámení provede Prodávající uveřejněním nového znění OP v rámci příslušné sekce e – shopu. Taková změna OP se však nedotýká právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího dříve vzniklých, např. již uzavřených kupních smluv.

Prodávající sděluje Kupujícímu, že:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového či telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího), přičemž tyto náklady si nese Kupující; Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky nebo ceny nad jejich rámec (netýká se případného poštovného při přepravě apod.);
 • kupní smlouva uzavíraná v rámci e – shopu není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou, jejímž předmětem by bylo opakované plnění;
 • Kupující, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek stanovených OZ a popsaných níže. K odstoupení může použít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí OP;
 • státní dozor na dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozd. předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (viz www.coi.cz).

II. Odstoupení od kupní smlouvy

Vzor Odstoupení od KS.docx (13273)

 

II.A Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, který je spotřebitelem

Ustanovení tohoto oddílu OP se použije pouze v případě, že Kupujícím je spotřebitel.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, nebo, bylo – li předmětem dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupit může Kupující buď písemně, dopisem adresovaným na adresu sídla Prodávajícího, tj.firma Renáta Hulínová, se sídlem Školní pěšina 5095, 43004, Chomutov, IČ: 726 540 66 , nebo elektronicky, e – mailovou zprávou odeslanou na adresu info@svetove-naramky.cz. V odstoupení je třeba pro účely identifikace uvést i číslo objednávky (kód objednávky bude uveden v potvrzovacím e-mailu), jíž se odstoupení týká a bankovní spojení  pro účely vrácení zaplacené kupní ceny Kupujícímu. Lhůta je zachována, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení o odstoupení.

Odstoupí – li Kupující od kupní smlouvy, je povinen do 14 dní od odstoupení vrátit Prodávajícímu zboží, jehož se odstoupení týká, přičemž je povinen zboží doručit Prodávajícímu na adresu provozovny Prodávajícího, na adresu  Prodávajícího: Renáta Hulínová, Školní pěšina 5095, Chomutov, 43004.  Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu dodané zboží, a to zboží v neporušeném obalu, nepoškozené a nepoužívané.

Kupující není oprávněn vracet zboží či zasílat jakékoliv přípisy Prodávajícímu (včetně odstoupení od kupní smlouvy) zásilkou na dobírku; taková zásilka nebude Prodávajícím převzata a nepřihlíží se k ní.

Odstoupením se kupní smlouva ruší od počátku. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu (např. poštovné apod.) v souladu s § 1820 písm. g) OZ.

V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (včetně nákladů na dodání zboží Kupujícímu; jestliže však Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí Prodávající náklady na dodání jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání), a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, stejným způsobem, kterým je přijal (jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující vyjádřil souhlas, např. uvedením takového údaje na formuláři odstoupení od smlouvy); Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal podle § 1832 odst. 1) OZ.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vrátí – li Kupující zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu, u nějž odpovídá za snížení hodnoty zboží, může Prodávající po Kupujícím požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží; tím není dotčeno právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy.

Kupující nemůže podle § 1837 OZ odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (což Prodávající tímto Kupujícímu sděluje),
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

II.B Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, který není spotřebitelem

Kupující, který není spotřebitelem, může od uzavřené kupní smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených v příslušných ustanoveních OZ a z důvodů a způsobem tam uvedených. Práva a povinnosti smluvních stran se pak řídí OZ.

III. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Objednávku zboží je Kupující oprávněn uskutečnit jen elektronicky, přičemž je povinen vyplnit všechny povinné údaje příslušného formuláře v rámci e - shopu (dále též jen jako „RF“). Kupující je povinen se před uskutečněním objednávky seznámit s těmito OP. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást je Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě zadání (odeslání) objednávky. Jedná-li se o fyzickou osobu, odesláním objednávky stvrzuje, že je starší 18-ti let.

Před odesláním (zadáním) závazné objednávky má Kupující možnost zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky vložil, jakož i možnost objednávku jako celek zrušit. Objednávka zadaná Kupujícím je pro Kupujícího závazná. Případné zjištěné chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky lze opravit i na základě upozornění učiněného Kupujícím vůči Prodávajícímu elektronickou formou na adresu info@svetove-naramky.cz, nejpozději 12 hodin po podání objednávky, před akceptací objednávky. Prodávající odešle neprodleně po podání objednávky Kupujícímu informaci o jejím obdržení, obsahující vstupní údaje objednávky zadané Kupujícím pro účely zjištění případných chyb a jejich opravy, tato informace není akceptací objednávky. Objednávku Kupující odešle (závazně zadá) vůči Prodávajícímu příkazem “Dokončit” v rámci e – shopu.

Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy, kdy samotná smlouva je uzavřena akceptací objednávky ze strany Prodávajícího, čímž vznikají mezi Prodávajícím a Kupujícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a těmito podmínkami, které jsou součástí smlouvy.

Kupující, který má vůči Prodávajícímu povinnost k zaplacení sjednané kupní ceny za dodané zboží, není oprávněn učinit objednávku na dodání dalšího zboží.

Prodávající potvrdí objednávku elektronicky, zpravidla obratem, nejpozději do následujícího pracovního dne po její obdržení. Není-li objednávka Prodávajícím potvrzena nejpozději do 7 dnů po jejím obdržení, platí, že ji Prodávající neakceptoval, tj. smlouva uzavřena není.

Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran, z důvodů a způsobem stanovených zákonem, nebo těmito OP.

Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech (např. při podezřele velkém množství objednaného zboží, má-li pochybnost o tom, zda byla objednávka učiněna vážně apod.) ověřit telefonicky či jinak, zda objednávka učiněná Kupujícím byla učiněna vážně, případně požadovat po Kupujícím její potvrzení; nedojde-li v takových případech k vyvrácení pochybností, je Prodávající oprávněn kupní smlouvu bez jakékoliv náhrady zrušit (odstoupit od kupní smlouvy).

Na základě uzavřené kupní smlouvy se Prodávající zejména zavazuje dodat Kupujícímu zboží dle uzavřené kupní smlouvy a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a Kupující se zejména zavazuje zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu zboží, náklady na dodání (zejména poštovné) a balné.

Kupní smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce.

Kupující si je vědom, že mu na základě koupě zboží, které je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log Prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou upraveno jinak.

IV. Kupní cena zboží, poštovné a balné – výše a splatnost

Kupní cena zboží je cenou smluvní. Kupní cena je stanovena podle aktuálního ceníku Prodávajícího ve výši, v níž je v e – shopu u konkrétního zboží uvedena v okamžiku, kdy Kupující zadal objednávku zboží. Kupní cena je vždy stanovena včetně DPH, popř. včetně všech daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za balné, dopravné, doběrečné, které jsou v e – shopu uvedeny samostatně.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník (změna se však nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy). V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Je-li v e – shopu uváděna akční cena, platí tato vždy do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupní cenu je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu nejpozději při převzetí zboží Kupujícím.

V případě objednání zboží, které není skladem, je Prodávající oprávněn požadovat ihned po uzavření kupní smlouvy uhrazení zálohy / závdavku až do výše kupní ceny zboží (není-li uvedeno u příslušného zboží jinak); uvedené platí i v případě, že Kupující zvolil jako způsob úhrady jakoukoliv z plateb při odběru zboží (platba při osobním odběru, dobírka apod.).

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – Kupující hradí navíc tzv. doběrečné),

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí, popřípadě způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží pro přepravu.

Výše nákladů na dodání zboží (poštovného) a balného (ceny placené Kupujícím za dopravu zboží), případně doběrečného (zvolil-li Kupující tento způsob platby, pokud je Prodávajícím umožněn), vychází z ceníků uvedených v příslušné sekci e – shopu a generuje se v konkrétním případě v rámci e – shopu automaticky při volbě Kupujícího o způsobu dodání zboží a je splatná spolu s kupní cenou za stejných podmínek.

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením sjednané kupní ceny zboží a/nebo poštovného a balného, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V. Dodání zboží

Prodávající dodává zboží pouze v rámci České republiky; do zahraničí zboží dodáno nebude. (Lze se ovšem domluvit na individuálních podmínkách dodání mimo ČR).

Dodací lhůtou se pro účely těchto OP rozumí lhůta od uzavření kupní smlouvy v rámci e – shopu do okamžiku započetí expedice zboží Kupujícímu, tj. např. předání prvnímu dopravci apod.

Prodávající dodá zboží Kupujícímu tak, že bude zasláno přepravní společností nebo bude připraveno k osobnímu odběru, a to ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, přičemž Kupující je oprávněn převzít pouze (i) proti úhradě sjednané kupní ceny zboží a přepravného dle objednávky (dobírka).Společně s dodáním zboží poskytne Prodávající Kupujícímu i příslušnou fakturu s náležitostmi daňového dokladu.


Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího, který je spotřebitelem, okamžikem, kdy je mu zboží Prodávajícím či dopravcem předáno. Předáním zboží je splněna povinnost Prodávajícího odevzdat zboží Kupujícímu, který je spotřebitelem. Je – li Kupující podnikatelem, splní Prodávající povinnost odevzdat mu zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, umožní – li mu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci; stejným okamžikem přechází na takového Kupujícího též nebezpečí škody na zboží; vlastnické právo ke zboží však na Kupujícího, který není spotřebitelem, přechází až úplným zaplacením kupní ceny, jakož i nákladů na dodání zboží.

V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

VI. Množství a jakost zboží, práva z vad zboží, postup při uplatnění reklamace (Reklamační řád)

 

Prodávající dodá zboží v množství sjednaném v kupní smlouvě. Plyne-li z prohlášení Prodávajícího nebo z dokladu o předání zboží (např. dodacího listu), že Prodávající dodal menší množství zboží, a je-li Kupujícím podnikatel, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách (případné právo Kupujícího na vrácení poměrné části kupní ceny apod. tím není dotčeno).

Prodávající dodá zboží Kupujícímu v ujednané jakosti a provedení; nejsou-li jakost a provedení výslovně ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že (viz § 2161 OZ) zboží nemá vady, zejména pak, že v době, kdy Kupující – spotřebitel zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující – spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy (tím není dotčeno ustanovení viz výše týkající se zejména barevných odstínů / šarží),
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Při prodeji zboží Kupujícímu – spotřebiteli je záruční doba vyznačena na obalu příslušného zboží. Není-li záruční doba na obalu vyznačena, činí 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní obecně závazný právní předpis lhůtu jinou.

Při prodeji zboží Kupujícímu – podnikateli se záruka neposkytuje.

Záruka se nevztahuje u věci, prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Reklamace vad nemusí být uznána jako oprávněná také tehdy, týká-li se vad způsobených nesprávným či neodborným používáním zboží či chybnou manipulací s ním, neodbornou instalací, nedodržením pokynů stanovených výrobcem zboží či způsobených vnějšími okolnostmi.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tj. k zachování práv ze záruky je nutno nejpozději v poslední den záruční doby uplatnit u Prodávajícího reklamaci).

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží provést jeho prohlídku.

Je – li dodáno zboží s vadami, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a je-li Kupující spotřebitelem, pak i § 2161 až 2174 OZ).

Kupující – spotřebitel má v případě, že zboží má vady, následující práva:

 • nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 OZ, může Kupující – spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 • právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 • neodstoupí-li Kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo ji sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva z vad zboží (reklamaci) uplatňuje Kupující u Prodávajícího, a to písemně na adrese sídla Prodávajícího: Renáta Hulínová, Březenecká 4689, Chomutov, 43004. nebo elektronicky, e – mailovou zprávou odeslanou na adresu info@svetove-naramky.cz.

Lze použít i formulář:  FORMULÁŘ PRO REKLAMACI.docx (26337)

Reklamované zboží Kupující odesílá na adresu Prodávajícího Renáta Hulínová, Školní pěšina 5095, Chomutov, 43004.

Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík musí být označen viditelně "REKLAMACE".

V reklamaci je Kupující povinen pokud možno uvést označení Kupujícího (zejména jméno a příjmení), adresu Kupujícího, telefonické spojení (slouží především k urychlení komunikace) a e-mailovou adresu na Kupujícího, datum nákupu a podrobný popis reklamované vady (jak se vada projevuje, kdy a jak byla zjištěna atd.). K reklamaci Kupující připojí kopii nákupního dokladu zboží. Bez výše uvedeného může být znemožněna identifikace původu i závady zboží. Součástí reklamace musí být i volba nároku Kupujícího (tj. co Kupující požaduje, resp. jak požaduje reklamaci řešit).

Kupující není oprávněn vracet zboží či zasílat jakékoliv přípisy Prodávajícímu (včetně reklamace, odstoupení od kupní smlouvy apod.) zásilkou na dobírku; taková zásilka nebude Prodávajícím převzata a nepřihlíží se k ní.

Je-li Kupujícím spotřebitel, o reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující - spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, která představuje podstatné porušení smlouvy. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace (přičemž zmeškání této lhůty žádná práva Kupujícího – podnikatele ani fikci oprávněnosti reklamace nezakládá).

Prodávající vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující - spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Kupující - spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Lhůta pro vyřízení reklamace neběží po dobu, dokud Kupující nepředal Prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamačního řízení se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy Prodávající vyrozuměl Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován zpravidla e-mailem, který uvedl již při nákupu, případně telefonicky či SMS apod. Pokud bylo zboží při reklamaci předáno / zasláno Prodávajícímu, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího, nevyplývá-li ze způsobu vyřízení reklamace něco jiného. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena Kupujícímu – spotřebiteli výměnou zboží za nové, záruční doba nepočíná běžet znovu, ale pokračuje běh původní záruční doby, a to od data vyřízení reklamace.

V případě prodlení Kupujícího s vyzvednutím reklamovaného zboží po vyřízení reklamace po dobu delší než 15 dnů je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu skladné ve výši 20,-- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

VII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Jakékoliv údaje o Kupujícím, včetně osobních, jakož i o všech osobách, které jednají ve vztahu k Prodávajícímu jménem Kupujícího, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Osobní údaje Prodávající uchovává a shromažďuje pouze za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání zboží dle kupní smlouvy, ochrany práv Prodávajícího (např. vymáhání jeho pohledávek), řešení případných reklamací a úkonů souvisejících, jakož i pro archivní účely Prodávajícího o provedených nákupech, a (pokud Kupující neodvolá udělený souhlas s jejich zasíláním) pro účely zasílání obchodních sdělení a jiných výhod pro zákazníky.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich kontrolu a opravu včetně dalších zákonných práv ve vztahu k těmto údajům. Změny osobních údajů, včetně jejich odstranění, lze provést na žádost doručenou Prodávajícímu.

Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Prodávající osobní údaje Kupujícího nepředává žádné další osobě; Prodávající je však oprávněn, v rozsahu nezbytně nutném pro doručení zboží, poskytnout kontaktní údaje Kupujícího (včetně nezbytných údajů osobních) přepravní společnosti zajišťující pro Prodávajícího logistické služby v souvislosti s prodejem zboží v rámci e – shopu (tj. dodávku zboží Kupujícímu).

Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány po dobu nejméně 5 – ti let, nejdéle však po dobu stanovenou právním přepisem, a to pouze v elektronické formě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu a Kupujícímu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou zřejmé z těchto OP, kde jsou srozumitelně popsány.

Kupující bere na vědomí svá oprávnění dle zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese sídla Prodávajícího písemně odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, jakož i další práva vymezená uvedeným právním předpisem.

Zadáním závazné objednávky vyslovuje Kupující též souhlas:

 1. se shora uvedeným zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího a
 2. se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího
 3. s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač (resp. na počítač, z něhož Kupující s Prodávajícím komunikuje); je – li možné nákup v e – shopu uskutečnit a povinnosti Prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy splnit bez uložení cookie na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, a to i elektronicky.

VIII. Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IX. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím při nákupu v e – shopu se řídí Českým právem a těmito OP. Pokud jakékoli ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto OP. Tyto OP Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má Kupující - spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, který vznikl na základě a/nebo v souvislosti se smlouvou uzavřenou na základě těchto OP. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz). Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Tyto OP nabývají účinnosti dne 1. 8. 2017

Renáta Hulínová, Školní pěšina 5095, Chomutov, 43004, IČ: 726 540 66